Gökçebayır

Çanakkale Ezine Bergaz Gökçebayır

Çiğ süt devlet desteği

Çiğ Sütün DeğerlendirilmesiBakanlığın 2016 ve 2017 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.​

Başvuru Süreçleri

​ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMALARI TEBLİĞ NO:2014/60 (SÜT TOZU DESTEKLEMESİ)

Destekleme Ödemesi bünyesinde süt tozu kullanılan  ürünün ihracatını gerçekleştiren ihracatçı firmalara yapılır.

İhracatçı firmalar, ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen ürünlere ait beyannameler ve sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat ederek bu Genel Müdürlüğe ve Konseye gönderir. Konsey, hak ediş formu, ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve süt tozu üreten/ürettiren firmalar ile ihracatçı firmalar arasında yapılan sözleşmelerde ve alım satım faturasında yer alan bilgilere istinaden hak ediş formu tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tahsisat belgesi dönüştürerek İl Müdürlüklerine müracaatta bulunur.

Destekleme Müracaat Yeri

1-İhracatçı Firmanın İşletme Kayıt Belgesi Aldığı İl Müdürlüğü

2-Süt Tozu Üreten İşletmenin Kurulu Bulunduğu İl Müdürlüklerine

Destekleme Esasları Nelerdir?

1- Süt tozu üretiminde kullanılan süt, üretici örgütlerinden tedarik edilmeli

2- Desteklemeye konu olan süt tozu, Bakanlıkça belirlenen referans fiyat ve üzerinden alınan çiğ sütten yapılmış olmalı

3- İhracata konu olan süt tozu temini Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten firmalardan yapılmalı

4- İhracata konu olan süt tozu yurt içinden temin edilmeli

İcmallerin Hazırlanması

a)Başvuru dilekçesi.

b)İhracatçı firmaların İşletme Kayıt Belgesi.

c)Süt tozu üreten/ürettiren firmaların çiğ sütü temin ettiği üreticinin, üretici örgütüne üye olduğuna dair belge.

ç) Tahsisat Belgesi.

d) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirgesi).

e)31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.

f) Aslı görülmek suretiyle yetkili kişilerin imza sirküleri nüshası.

g) Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen, süt miktarının litre olarak belirtildiği müstahsil makbuzu ve/veya faturalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzları/faturaların aslı ve/veya nüshalarının vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi müdürlüğü olmayan yerlerde ilçe mal müdürlüğü onaylı fatura dip koçanı fotokopisi.

ğ)İl müdürlüğü tarafından süt tozu üreten/ürettirenlerce ton olarak düzenlenmiş satış faturasının aslı üzerine “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulamasından yararlandırılmıştır” kaşesi basılır ve kaşeli bir sureti ilgili dosyaya eklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress